کارکنان

نمایشگر یک مطلب

کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا


حامد عطریان
- کارشناس مسئول اموزش های آزاد و الکترونیک -
تحصیلات : کارشناس ارشد

ایمیل : tc@basu.ac.ir

تلفن : 08138381601


داخلی : 437