آئین نامه های دانشجویان

آیین نامه های آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانلود (1,273.3k)
ریز دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانلود (844.8k)
بخشنامه میهمان دائم دانلود (1,135.5k)
آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1397 و بعد از آن دانلود (266.2k)
آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانلود (107.1k)
آئین نامه مهمانی و انتقالی دانلود (1,448.2k)
آئین نامه کاردانی و کارشناسی ورودی های 1390 و ماقبل از آن دانلود (264.8k)
آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانلود (653.1k)
آئین نامه دوره های کارشناسی ارشد دانلود (143.9k)
آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانلود (163.3k)
آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور دانلود (954.3k)
آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانلود (339.5k)
آیین نامه آموزشی مقطع کاردانی و کارشناسی ورودی سال 1391 و پس از آن منضم به مصوبات شورای آموزشی دانلود (383.2k)
آیین نامه آموزشی مقطع کاردانی و کارشناسی ورودی سال 90-1376 دانلود (260.9k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1394 و پس از آن دانلود (180.2k)
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 93-1388 دانلود (78.7k)
آیین نامه آموزشی دکتری ورودی سال 1395 دانلود (786.1k)
آیین نامه آموزشی دکتری ورودی سال 94-1389 دانلود (89.6k)
اطلاعیه تغییر آئین نامه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی 1391 و بعد از آن دانلود (13.6k)
آئین نامه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری دانلود (811.2k)
آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دانلود (2,235.1k)
آئین نامه اجرائی شورای بررسی موارد خاص استانی دانلود (1,085.5k)
آئین نامه آموزشی دانشگاه دانلود (293.1k)