برنامه زمانی آموزش

تقویم آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانلود (141.7k)
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تقویم براساس برگزاری حضوری کلاسها برنامه ریزی شده است اما قابلیت تغییر به حالت غیر حضوری دارد. دانلود (120.6k)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانلود (128.2k)
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دانلود (159.4k)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 با توج به تاخیر در شروع سال تحصیلی دانشجویان ورودی تقویم آموزشی اصلاح شد. دانلود (276.5k)
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانلود (62.4k)
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوم 99-1398 دانلود (178.0k)
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 - اصلاحیه دانلود (52.0k)
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانلود (53.1k)
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال اول ۹۹-۱۳۹۸ دانلود (544.7k)
تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-1397 دانلود (273.2k)
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397 دانلود (64.3k)