ارتباط با معاونت

نشانی و نقشه

 آدرس: همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 کد پستی 6517838695