ارتباط با معاونت

نشانی و نقشه

 

 

همدان - چهار باغ _ خیابان شهید مصطفی احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - مدیریت امور آموزشی - اداره دانش آموختگان

 کد پستی 6517838695

تلفن تماس : 08131404444