مدیر برنامه ریزی آموزشی


دکتر مرتضی یاوری
- مدیر برنامه ریزی آموزشی -
تحصیلات : دکتری مامایی و تولید مثل دام

ایمیل : m.yavari@basu.ac.ir

تلفن : 08131407040


داخلی : 7040