مدیر برنامه ریزی آموزشی

دکتر عبدالحسین خدام محمدی

تحصیلات:  دکتری تخصصی فیزیک                                             

مرتبه علمی:  دانشیار

وب سایت : https://profs.basu.ac.ir/khodam

ایمیل: k
تلفن:  -------------81-98+

فکس:  ------------81-98+
تلفن داخلی:  -------
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178