معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر حسن ساری خانی

تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی                                             

مرتبه علمی:  دانشیار

وب سایت : http://basu.ac.ir/~sarikhani

ایمیل:
تلفن:  38271061-81-98+

فکس:  38380467-81-98+
تلفن داخلی:  418
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی 38695-65178