مدیر امور آموزشی

دکتر اصغر سیف

تحصیلات:  دکتری آمار                              

مرتبه علمی:  دانشیار

وب سایت : https://sci.basu.ac.ir/~a.seif

ایمیل: a.seif@basu.ac.ir
تلفن:  38381091-81-98+

فکس:  ------------81-98+
تلفن داخلی:  388
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178