مدیر امور آموزشی

دکتر فرشاد دشتی

تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی                                             

مرتبه علمی:  دانشیار

وب سایت : https://profs.basu.ac.ir/dashti

ایمیل:
تلفن:  38381091-81-98+

فکس:  ------------81-98+
تلفن داخلی:  388
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا - کد پستی 38695-65178