مدیر امور خدمات آموزشی


دکتر اصغر سیف
- مدیر امور خدمات آموزشی -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل : a.seif@basu.ac.ir

تلفن : 08131407010


داخلی : 7010