مدیر تحصیلات تکمیلی


دکتر علی عزیزی
- مدیر تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی

ایمیل : azizi@basu.ac.ir

تلفن : 08131407020


داخلی : 7020