مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر علی عزیزی 

تحصیلات:  دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی 

مرتبه علمی:  دانشیار
وب سایت: gs.basu.ac.ir

ایمیل : azizi@basu.ac.ir
تلفن: 38380577-81-98+

فکس: 38380577-81-98+
تلفن داخلی:  420
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی  38695-65178