مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر علی سلمانی

تحصیلات:  دکتری فلسفه هنر
مرتبه علمی:  دانشیار
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/salmany

ایمیل :
تلفن: 38380577-81-98+

فکس: 38380577-81-98+
تلفن داخلی:  420
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی  38695-65178