مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر عبدالمجیدمحمدزاده

تحصیلات:  دکتری میکروبیولوژی
مرتبه علمی:  دانشیار
وب سایت: 

ایمیل : mohammadzade@basu.ac.ir
تلفن: 38380577-81-98+

فکس: 38380577-81-98+
تلفن داخلی:  420
آدرس:  همدان - خیابان شهید فهمیده - دانشگاه بوعلی سینا- کد پستی  38695-65178