مدیریت آموزش های آزاد ، کاربردی و الکترونیک


دکتر اکبر مومنی راد
- مدیر آموزش های آزاد،کاربردی و الکترونیک -
تحصیلات : دکتری علوم تربیتی

ایمیل : akbar856@gmail.com

تلفن : 08131407060


داخلی : 7060