مدیریت آموزش های آزاد ، کاربردی و الکترونیک


دکتر اکبر مومنی راد
- مدیر آموزش های آزاد،کاربردی و الکترونیک -
تحصیلات : دکتری تخصصی

ایمیل : akbar856@gmail.com

تلفن : 10-08138381601


داخلی : 437
مهندس حامد عطریان
- کارشناس مسئول آموزش های آزاد،کاربردی و الکترونیک -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : atrian.h2109@gmail.com

تلفن : 10-08138381601


داخلی : 437