مدیر هدایت استعدادهای درخشان


دکتر مرتضی صالحی
- مدیر هدایت استعدادهای درخشان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08131407050


داخلی : 7050