کارکنان

معاون مدیر برنامه ریزی آموزشی


خلیل طالع اسلامی
- معاون مدیر برنامه ریزی آموزشی -
تحصیلات : فوق لیسانس معماری

ایمیل : tale@basu.ac.ir

تلفن : 9-38381601-081


داخلی : 419