دوره فرعی

 

با توجه به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و نیازهای جدید در بازار کار برای دانش آموختگان از یک سو و همچنین علاقه مندی برخی از دانشجویان دوره کارشناسی به آشنایی با رشته ای غیر از رشته تحصیلی اصلی خود، ضرورت فراگیری مهارت های ویژه در یک دوره منسجم بیش از پیش احساس می گردد. بر این اساس دانشگاه بوعلی سینا در صدد راه اندازی دوره های فرعی در چارچوب این آیین نامه است. معاونت آموزشی دانشگاه نیز به عنوان مجری دوره با همکاری دانشکده ها و مراکز مختلف آموزشی دانشگاه، اقدام به ارائه دوره های فرعی با هدف تربیت دانش آموختگان توانمند تر نموده است.

 

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print