مدیر برنامه ریزی آموزشی

مدیر برنامه ریزی آموزشی


دکتر عبد الحسین خدام محمدی
- مدیر برنامه ریزی آموزشی -
تحصیلات : دکتری تخصصی فیزیک

ایمیل : khodam@basu.ac.ir

تلفن : 9-38381601-081


داخلی : 419