مدیریت برنامه ریزی آموزشی

مدیر برنامه ریزی آموزشی

مدیر برنامه ریزی آموزشی


دکتر مرتضی یاوری
- مدیر برنامه ریزی آموزشی -
تحصیلات : دکتری مامایی و تولید مثل دام

ایمیل : m.yavari@basu.ac.ir

تلفن : 9-38381601-081


داخلی : 419