مدیریت امور آموزشی


دکتر اصغر سیف
- مدیر امور آموزشی -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل :

تلفن : 08138381091


داخلی : 388
کامبیر حمزه
- معاون مدیر امور آموزشی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08138381091


داخلی : 388

واحد پذیرش و ثبت نام


حمیدرضا اظهری
- مسئول پدیرش و ثبت نام -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08138381410


داخلی : 389

واحد رایانه


لیلا بارانچی
- مسئول واحد رایانه -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 425
فهیمه سراج پویا
- کارشناس واحد رایانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی، مهندسی -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 393

واحد کارشناسی


فاطمه عطریان
- کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی ، فنی مهندسی ،علوم ورزشی و تربیت بدنی ، فنی و مهندسی تویسرکان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 392
عزت اله دهقانی شه خواه
- کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 390
مینو بیاتیان
- کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 387
محمد هادی پیریه
- کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه،شیمی ،دامپزشکی ، صنایع غدایی بهار ، فنی کبودراهنگ -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 390
علیرضا اصلانی
- مسئول بایگانی جاری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 395

اداره دانش آموختگان


معصومه عبدالهی
- رئیس اداره دانش آموختگان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

ایمیل : graduates@basu.ac.ir

تلفن : 08138380949


داخلی : 397
فهیمه بهرامی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ریاضی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
صدیقه کاظمی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 441
فاطمه سیاهپوش
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشانسی تربیتی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
سمیه کریم پور
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
لیلا بهادری
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
احمد زاغه ای
- مسئول بایگانی دانش آموختگان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 477