راهنمای شماره 1 : نحوه دریافت شماره دانشجویی و انتخاب واحد( جهت دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه )

 راهنمای شماره 2 :  نحوه حذف اضطراری دروس

راهنمای شماره 3 : نحوه درخواست تغییر رشته داخلی ( تغییر رشته در داخل دانشگاه بوعلی سینا )

راهنمای شماره 4 : نحوه ثبت درخواست مهمانی ، انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته در کمیسیون موارد خاص

راهنمای شماره 5 : نحوه درخواست حذف ترم با احتساب سنوات و حذف ترم بدون احتساب سنوات

راهنمای شماره 6 : نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی ( گزارش 428 )

راهنمای شماره 7 : نحوه درخواست حذف پزشکی درس ( بدون مستندات )

راهنمای شماره 8 : نحوه درخواست حذف شواریی یا حذف پزشکی درس ( با ارائه مستندات )

راهنمای شماره 9 : نحوه درخواست تمدید سنوات تحصیلی     

           مشاهده جدول سنوات تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان

راهنمای شماره 10 : نحوه ثبت درخواست مهمانی ( جهت صدور نامه مهمانی به سایر دانشگاه ها )

راهنمای شماره 11 : نحوه درخواست مرخصی با احتساب سنوات

راهنمای شماره 12 : نحوه درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات

راهنمای شماره 13 - نحوه ثبت درخواست معافیت تحصیلی در سامانه سخا