ارتباط با معاونت


شماره تلفن‌های معاونت آموزشی

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری نمایید.
معاونت /حوزه شماره تماس مستقیم داخلی فاکس پست الکترونیکی
معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی 38271061 418 38380467