شرح وظایف

  • صدور گواهی های موقت و دانشنامه دانش آموختگان.
  • ارسال تاییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه ها و مراکز دولتی.
  • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.
  • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.
  • کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحد های ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
  • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.