بازگشت به صفحه کامل

برنامه های دهه سرآمدی آموزش

برنامه های دهه سرآمدی آموزش


                  

برنامه‌های دهه سرآمدی آموزش در اردیبهشت ۱۳۹۹به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد.      

        جدول نامگذاری ایّام دهه سرآمدی آموزش