مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۸

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۸


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جهت اطلاع از مدارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز جهت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل 1398 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

کلیک کنید


آخرین اخبار