نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

مدیریت امور آموزشی


دکتر فرشاد دشتی
- مدیر امور آموزشی -
تحصیلات : دکتری علوم باغبانی

ایمیل :

تلفن : 08138381091


داخلی : 388
کامبیز حمزه
- معاون امورآموزشی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08138381003


داخلی : 391
سیاوش فرامرزی
- مسئول دفتر مدیر امور آموزشی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 08138381091-Fax:08138380832


داخلی : 388

واحد پذیرش و ثبت نام


حمیدرضا اظهری
- -
تحصیلات :

ایمیل : hamid_azhari1@yahoo.com

تلفن : 08138381410


داخلی : 389

واحد رایانه


لیلا بارانچی
- مسئول واحد رایانه -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 425
فهیمه سراج پویا
- کارشناس واحد رایانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی، مهندسی -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 393

واحد کارشناسی


فاطمه عطریان
- کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و علوم ورزشی و تربیت بدنی و فنی و مهندسی تویسرکان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 392
معصومه عبدالهی
- کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن -
تحصیلات : کارشناسی مدیریت آموزشی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 390
مینو بیاتیان
- کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 433
حمیدرضا اظهری
- کارشناس بازبینی امور آموزشی و پیشخوان خدمت- کارشناس صدور گواهی رتبه اداره دانش آموختگان -
تحصیلات : کارشناسی شیمی کاربردی

ایمیل : hamid_azhari1@yahoo.com

تلفن :


داخلی : 387
علیرضا اصلانی
- مسئول بایگانی جاری -
تحصیلات : کارشناسی شیمی کاربردی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 395

اداره دانش آموختگان


هاله اسماعیلی
- رئیس اداره دانش آموختگان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

ایمیل :

تلفن : 08138380949


داخلی : 397
مرضیه قدمی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
صدیقه کاظمی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 441
فاطمه سیاهپوش
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشانسی تربیتی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 397
افسانه منتظری
- اپراتور و تایپیست اداره دانش آموختگان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 398
علی نظری
- مسئول بایگانی دانش آموختگان- مسئول بایگانی دانشگاه های غیر انتفاعی -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 477